Skip to Content

Privacybeleid

Algemeen

Henkel Nederland B.V., hierna Henkel, respecteert de privacy van elke persoon die een bezoek brengt aan onze website. We willen u bij deze informeren over het soort van gegevens die verzameld worden door Henkel en hoe ze gebruikt worden. Verder krijgt u ook informatie over de manier waarop u uw rechten als gegevenssubject kunt uitoefenen.

Wijzigingen aan deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens zullen op deze pagina gepubliceerd worden. Dit laat u toe om op ieder gegeven moment op de hoogte te blijven van het soort van gegevens dat we verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

Deze Verklaring betreffende de bescherming van gegevens geldt niet voor websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op websites van Henkel.

Verzamelen, gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Naam van de verantwoordelijke entiteit: Henkel Nederland B.V. 

Adres van de verantwoordelijke entiteit: Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland 

Henkel gebruikt persoonsgegevens voornamelijk om deze website aan te bieden aan de gebruikers. Eventuele verdere verwerking van de gegevens gebeurt enkel op grond van andere wettelijke verplichtingen of toelatingen of indien de betreffende gebruiker aan Henkel toestemming heeft gegeven. Henkel bewaart en verwerkt gegevens speciaal voor de volgende doeleinden:

Wanneer gebruikers de website bezoeken, verzamelt en bewaart Henkel automatisch bepaalde gegevens. Het gaat hierbij om: het IP-adres of apparaat-ID toegekend aan het respectieve eindapparaat dat we nodig hebben voor het versturen van opgevraagde inhoud (in het bijzonder inhoud, teksten, foto’s en productinformatie en gegevensbestanden om te downloaden, enz.), de activiteit van gebruikers in de context van de website, het soort eindapparaat, het type browser dat gebruikt wordt en de datum en tijdstip van gebruik.

Henkel slaat deze informatie gedurende maximaal 7 dagen op met het oog op het opsporen en vervolgen van misbruik.

Henkel gebruikt deze informatie ook om verbeteringen aan te brengen aan de presentatie, kenmerken en functiemogelijkheden van de dienst, en voor algemeen administratieve taken.

Buiten deze doeleinden gaat Henkel onmiddellijk over tot het verwijderen of anoniem maken van de gebruikte gegevens, inclusief de IP-adressen, zodra ze niet langer noodzakelijk zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

De verwerking en het gebruik van gegevens gebeuren op grond van de wettelijke bepalingen die deze activiteiten toelaten omdat (1) de verwerking noodzakelijk is voor het aanbieden van de website; of (2) Henkel een doorslaggevend rechtmatig belang heeft bij het zorgen voor en het versterken van de functionaliteit en foutloze werking van de website, en deze af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Ontvangers van de verzamelde gegevens kunnen zijn: leden van de relevante interne afdelingen, andere gelieerde bedrijven van Henkel, externe dienstverleners (bijv. voor hosting en content management, marketingbureaus, andere derden voor zover noodzakelijk voor de diensten die zij leveren), overheidsinstanties bij de uitoefening van hun respectieve taken en bevoegdheden, bijv. in het geval van een officieel bevel of wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van de rechten van Henkel, en huidige of toekomstige kopers van Henkel bedrijven in het geval van een zakelijke transactie. Bijvoorbeeld op bevel van de overheid of wanneer dit nodig is om de rechten van Henkel vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, en huidige of toekomstige kopers van Henkel bedrijven in het geval van een zakelijke transactie, zoals een verkoop, fusie of overname.

Verdere verwerking van persoonsgegevens

a) In het kader van de bestelling van producten hebt u mogelijk uw gegevens op ons contactformulier ingevuld. Om uw bestelling op te nemen en te verwerken, verzamelen wij de volgende gegevens van u als onderdeel van het bestelproces:

 • voor- en achternaam

 • e-mailadres

 • factuuradres

 • Leveringsadres

 • Bestelnummer

 • Gekochte producten en retourzendingen

 • Datum en tijdstip van bestelling

 • Gegevens die nodig zijn om een factuur uit te reiken (indien deze wordt uitgereikt)

De verwerking en het gebruik van uw gegevens is gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen, aangezien de verwerking noodzakelijk is om uw verzoek te behandelen.

Indien u geen toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor een langere periode op te slaan, bijvoorbeeld in het kader van ons relatiebeheer, bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zolang als nodig is om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen.

b) Verwerking van de betaling

Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode kan de gebruiker worden doorverwezen naar de websites van een externe betalingsdienstaanbieder om een betaling te verrichten. De regels voor het verlenen van betalingsdiensten door de betalingsdienstaanbieder zijn vastgelegd in afzonderlijke voorschriften. In het geval van de gekozen betalingsmethode kan de Klant worden verzocht de betalingsdienstaanbieder de gegevens te verstrekken die nodig zijn om de betaling uit te voeren (bijv. betaalkaartgegevens). De Gebruiker kan de volgende betaalmethoden (methodes) gebruiken: iDEAL en creditcard (Mastercard of Visa). In het kader van de betalingsverwerking verwerken wij gegevens over de betalingsmethode en de datum en het bedrag van de transactie.   

De wettelijke basis voor de betreffende gegevensverwerking is art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, d.w.z. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om de koopovereenkomst uit te voeren. 

c) Nieuwsbrief

Als u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding en verzending van de nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres, overeenkomstig de voorwaarden van deze dienst. De nieuwsbrief wordt gepersonaliseerd, zodat de informatie die hij bevat (bv. kortingen) rekening houdt met uw behoeften, op voorwaarde dat wij over de informatie beschikken om dit te doen.  

De rechtsgrondslag voor de desbetreffende gegevensverwerking is art. 6 sec. 1 lit. b GDPR, d.w.z. de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om diensten te verlenen in verband met het verzenden van een gepersonaliseerde nieuwsbrief.

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, personaliseren wij de inhoud van de nieuwsbrief door de volgende persoonsgegevens te beoordelen om u relevante informatie te kunnen verstrekken: 

 • Van de Henkel websites: Gebruiksgegevens (frequentie, tijd, interesses, interactie met contactformulieren, promoties en wedstrijden, bezoeken aan bepaalde subdomeinen) Uw gebruikersprofiel en gerelateerde informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert voor Henkel diensten; Tracking gegevens van cookies, pixels, digitale vingerafdrukken, web SDK's en soortgelijke technologieën; 

 • Van de online shop: Aankopen (bijv. historische transactiegegevens, online shop transacties); Door u aangegeven interesses; Tracking gegevens van cookies, pixels, digitale vingerafdrukken en soortgelijke technologieën; Betalingsgegevens ; 

 • Van interacties met u (bijv. via de klantenservice) 

 • Van externe beoordelingsplatforms: Reviews ingediend en gedeeld met Henkel

 • Uw betrokkenheid bij online advertenties voor Henkel-producten (bijv. advertentie-impressies en -klikken)

d) Marketing van Henkel-producten of -diensten, waaronden reclame via e-mails (anders dan nieuwsbrieven)

Indien u uw toestemming hebt gegeven, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de marketing van Henkel-producten of -diensten, onder meer via profilering, die wordt gebruikt om uw ervaring met Authentic Beauty Concept te personaliseren, zowel op de website als in de mailings die worden uitgevoerd (met uitzondering van de nieuwsbrief).   

Als u er dus mee hebt ingestemd om via elektronische berichten (e-mail, instant messages) te worden gecontacteerd over aanbiedingen, producten of diensten in verband met de afdeling schoonheidsproducten van Henkel, kunt u gepersonaliseerde marketinginformatie ontvangen binnen het geselecteerde communicatiekanaal. 

Uw gegevens worden hiervoor verwerkt totdat u uw toestemming intrekt (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR). Voor de personalisering van marketinginformatie worden analoge gegevens gebruikt als voor de personalisering van de nieuwsbrief.  

e) Verwerking van klachten

Uw gegevens kunnen door ons worden verwerkt voor het onderzoeken van mogelijke klachten op basis van ons legitieme belang om te reageren op aan ons gerichte klachten (artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR)

f) Verweer tegen en onderzoek naar vorderingen 

Uw gegevens kunnen door ons worden verwerkt met het oog op de verdediging tegen mogelijke claims en met het oog op de afhandeling van claims op basis van ons legitieme belang, namelijk de mogelijkheid tot verdediging tegen claims en de afhandeling van claims (artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR).

g) Verstrekking van productbeoordelingen 

U hebt ons mogelijk persoonsgegevens zoals uw e-mailadres, woonplaats, pseudoniem en een afbeelding in (indien de beoordeling een foto bevat) verstrekt in verband met het verstrekken van beoordelingen van onze producten. In dat geval zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken om beoordelingen van onze producten te verzamelen, te analyseren en te publiceren. 

We kunnen uw gegevens overdragen aan Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA , voor het verzamelen, verwerken en analyseren van productbeoordelingen van Henkel. Volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming garandeert het rechtssysteem van de Verenigde Staten van Amerika geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Dit kan leiden tot verhoogde risico's in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Bazaarvoice, Inc. Ook bestaat de mogelijkheid dat u uw rechten met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens niet volledig kunt uitoefenen. Wij verwerken uw gegevens op basis van de toestemming die u hebt gegeven (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR), wat ook de basis is voor de overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte is uw toestemming gegeven tijdens de productbeoordeling. 

Als u ons geen toestemming geeft om uw gegevens voor een langere periode op te slaan, bijvoorbeeld in het kader van ons relatiebeheer, slaan wij uw gegevens alleen op voor de periode die nodig is voor het bovengenoemde doel of de wettelijk vereiste periode als er wettelijke bewaarplichten zijn.

Bewaartermijn van gegevens

Tenzij anders aangegeven in dit privacybeleid, worden uw gegevens bewaard tot de verjaringstermijn voor vorderingen in verband met de gesloten overeenkomst of tot het verstrijken van de wettelijke verplichting om gegevens te bewaren, met name de verplichting om boekhoudkundige documenten te bewaren. Wij zullen de verwerking van uw gegevens voor een bepaald doel eerder stopzetten indien: 

 1. U effectief bezwaar maakt tegen de verwerking ervan, waartoe u gerechtigd bent voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking onze legitieme belangen zijn;
 2. U uw toestemming voor de verwerking intrekt voor zover dit de rechtsgrondslag voor de verwerking is. 
 3. Uw rechten als betrokkene: 

Voor zover uw toestemming de basis vormt voor de verwerking van uw gegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst. Uw intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de doeltreffendheid van de verwerking die vóór uw intrekking is uitgevoerd. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@authenticbeautyconcept.nl

U kunt uw recht op toegang tot uw gegevens te allen tijde uitoefenen, inclusief het ontvangen van een kopie ervan. Daarnaast kunt u, indien aan de relevante vereisten is voldaan, de volgende rechten uitoefenen: 

 • Recht op rectificatie 

 • Recht op verwijdering 

 • Recht op beperking van de verwerking 

 • Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming 

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid voor zover de gegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst

Recht op bezwaar
Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Henkel, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Henkel zal de verwerking stopzetten, tenzij Henkel dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, bijvoorbeeld als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen of als u andere vragen hebt over uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar info@authenticbeautyconcept.nl of neem per post contact met ons op via: Henkel Nederland B.V., Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein.

Cookies, pixels, conversie-API, digitale vingerafdrukken en soortgelijke technologieën

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies en soortgelijke technologieën. 

Cookies zijn kleine bestanden die noodzakelijk zijn voor de navigatie op de website en die de browser tijdelijk opslaat op de harde schijf van het eindapparaat. Cookies bevatten vaak een willekeurig gegenereerde anonieme identificatiecode die op uw apparaat wordt opgeslagen. Sommige van deze identifiers worden aan het einde van de site-sessie verwijderd, andere blijven langer op het apparaat staan. Technisch noodzakelijke cookies worden automatisch ingesteld. Andere cookies (of vergelijkbare technologieën) worden alleen gebruikt als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. 

Er zijn verschillende soorten cookies. First party cookies zijn cookies die kunnen worden geplaatst door de website die u bezoekt en die alleen door die website kunnen worden gelezen. Cookies van derden zijn cookies die door andere organisaties worden geplaatst en die wij gebruiken voor verschillende diensten. Wij gebruiken bijvoorbeeld derde analytics providers om namens ons cookies te plaatsen om ons te vertellen wat de voorkeur heeft (en niet) op onze website. Daarnaast kan de website die u bezoekt ingesloten inhoud bevatten, bijvoorbeeld van YouTube, die op zijn beurt zijn eigen cookies kan plaatsen. 

Een pixel is meestal niet meer dan een transparante afbeelding van 1 pixel x 1 pixel die op een website wordt geplaatst om gegevens te verzamelen zoals IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang of vooraf ingestelde cookies om de inhoud te personaliseren of de prestaties te verbeteren en het browsen te vergemakkelijken. Ze worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, aangezien cookies kunnen worden gegenereerd en gecontroleerd door pixels. 

Als u hiermee hebt ingestemd, verzamelt de website gegevens over het besturingssysteem van uw apparaat, de browser, de taal, de geïnstalleerde lettertypen, het IP-adres, plug-ins en andere informatie. Hierdoor kan het gebruikte apparaat worden herkend voor marketingdoeleinden die zijn afgestemd op de behoeften van de gebruiker. 

Voor meer informatie over cookies en andere door onze website gebruikte technologieën en de daarmee samenhangende doeleinden kunt u terecht op onze website onder "Cookies " en "Cookie-instellingen". Daar kunt u uw toestemming ook te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de betreffende cookie-instellingen te deactiveren. 

Geselecteerde instellingen worden voor het vermelde domein voor elke browser en elk apparaat ingesteld. Als u onze website vanuit huis en kantoor of met verschillende browsers bezoekt, moet u daarom de gewenste cookie-instellingen voor elk apparaat en elke browser die u gebruikt afzonderlijk instellen.

a) Mapp Intelligence (voorheen Webtrekk) 

Indien u hiermee heeft ingestemd (zie onze uitleg over cookies hierboven), verzamelt en bewaart deze website gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden met behulp van technologie van Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, Duitsland, die wordt gehost in Duitsland. Voor dit doel wordt een cookie geïnstalleerd op uw apparaat, die gegevens verzamelt zoals informatie over de browser en het apparaat, IP-adres, bezochte websites en datum en tijd van toegang. Deze gegevens worden opgeslagen en verder verwerkt in anonieme of pseudonieme profielen (afhankelijk van de gebruikte technologie en de gegeven dienst). Deze gebruikersprofielen worden opgeslagen in cookies of andere soortgelijke technologieën zoals hierboven beschreven. 

Zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers worden de met de Mapp-technologie verzamelde gegevens niet gebruikt om de gebruiker te identificeren en niet gecombineerd met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker. 

Voor meer informatie over webtracking verwijzen wij naar het privacybeleid van onze provider: https://mapp.com/privacy/

Intrekking van toestemming voor cookies  

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website uit te schakelen in het gedeelte "Cookies " van de "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen instemt met het gebruik van cookies, maar het gebruik van Mapp Intelligence-cookies wilt voorkomen, kunt u deze link volgen ( https://mapp.com/opt-out-mapp/) en een opt-out-cookie instellen. De cookie wordt ingesteld voor genoemd domein, voor elke browser en elk apparaat. Daarom, als u onze website te bezoeken thuis en op het werk of in verschillende browsers, moet u de opslag van gegevens weigeren bij elk apparaat of elke browser.

b) Google-advertenties 

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van "Google Ads" van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"), waarmee de effectiviteit van reclamemaatregelen kan worden gemeten en opnieuw aan u kan worden gericht. Wanneer u onze website bezoekt, slaat "Google Ads" een cookie op uw apparaat op. Met behulp van de cookie verwerkt Google de door uw apparaat gegenereerde informatie over het gebruik van onze website en de interactie met onze website en reclamemaatregelen, alsmede uw IP-adres, browserinformatie, eerder bezochte websites en de datum en tijd van toegang voor analyse en visualisatie van het meten van het bereik van onze advertenties en het weergeven van gepersonaliseerde advertenties. Daartoe kan ook worden vastgesteld of de verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. Met behulp van "remarketing" kunnen gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google-reclamenetwerk (bijv. in de Google-zoekmachine of op YouTube) worden herkend en op hun interesses afgestemde advertenties te zien krijgen. 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google doorgegeven aan servers in de VS en daar opgeslagen. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang krijgen tot deze gegevens op grond van nationale wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonlijke gegevens worden vrijgegeven, genieten ze niet langer dezelfde bescherming als in de EU en kunt u uw gegevensrechten mogelijk niet uitoefenen. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van voornoemde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Google. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google-diensten vindt u hier: https://policies.google.com/privacy

Intrekking van de toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website te deactiveren in het gedeelte "Cookies " van de "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen instemt met het gebruik van cookies, maar geen gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen, vindt u onder deze link (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) informatie over hoe u de reclame-instellingen van Google individueel kunt maken. U kunt ook de opt-out plugin installeren (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

c)Google Optimize 360 

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij op onze website de tool Google Optimize 360 van Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043). Google Optimize analyseert het gebruik van verschillende varianten van onze website en helpt ons de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren aan de hand van het gedrag van onze gebruikers op de website. Google Optimize is een tool die geïntegreerd is met Google Analytics.  

Hiervoor wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, IP-adres, bezochte websites en de datum en tijd van het serververzoek om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te leveren voor de website-exploitant. De cookie verzamelt ook informatie over gebruikersinteracties met advertenties (klikken op een tekstadvertentie of bekijken van een videoadvertentie). 

Henkel gebruikt de verzamelde gegevens om campagnes te optimaliseren, advertenties te retargeten en te personaliseren. Voor dit doel maken de cookies die Google op uw apparaat heeft opgeslagen het mogelijk om enerzijds (bijv. in het kader van "Google Ads") op de websites van Google en anderzijds (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - tijdens uw bezoeken aan de websites van andere partners opnieuw te adverteren. Daartoe wordt uw browser bij de levering van advertenties geïdentificeerd en aan de doelgroep toegewezen. Met behulp van deze informatie is het mogelijk gerichte reclame te leveren die voor u relevanter en interessanter is. 

Google (als beheerder in de zin van artikel 4 van de GDPR) kan uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, bijv. om uw gegevens te profileren en te combineren met andere over u verzamelde gegevens (bijv. via uw Google-account). 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google doorgegeven aan servers in de VS en daar opgeslagen. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang krijgen tot deze gegevens op grond van nationale wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt, zijn ze niet langer beschermd en is het mogelijk dat u uw rechten met betrekking tot de gegevens niet kunt uitoefenen. 

Wij hebben IP-anonimisering geactiveerd, wat betekent dat Google het laatste octet van het IP-adres afkapt/anonimiseert binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google gestuurd en ingekort op servers in de VS. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van voornoemde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Google. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google-diensten vindt u hier: 

https://policies.google.com/privacy

Intrekking van de toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met effect voor de toekomst door de cookies op onze website te deactiveren in de sectie "Cookies " van de "Cookie Settings" of door de juiste browser plug-in te installeren om Google Analytics te deactiveren (zie hierboven).

d) Adobe Analytics 

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt deze website gebruik van Adobe Analytics, een webanalysedienst van Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ierland) ("Adobe"). Hiervoor wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Deze cookie verzamelt gegevens zoals browser- en apparaatinformatie, IP-adres, bezochte websites en de datum en tijd van het serververzoek om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, rapporten over websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik te leveren voor de website-exploitant. 

Adobe (als controller) kan uw gegevens gebruiken voor eigen doeleinden, zoals profilering en het combineren van uw gegevens met andere gegevens die over u zijn verzameld (bijvoorbeeld via uw Adobe-account). 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Adobe in het Verenigd Koninkrijk en daar verwerkt. In het geval van een dergelijke overdracht van gegevens naar een derde land wordt het standaardniveau van gegevensbescherming gewaarborgd door standaard contractuele clausules, art. 46 GDPR, tenzij er een adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie voor het VK (art. 45 GDPR). 

Wij hebben IP-anonimisering ingeschakeld zodat het laatste octet (laatste deel) van het IP-adres onmiddellijk wordt verduisterd wanneer het IP-adres door Adobe wordt verzameld. Deze anonimisering wordt uitgevoerd voordat het IP-adres wordt verwerkt. Hierdoor is alleen een geschatte locatie beschikbaar voor statistische analyse. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van bovenstaande gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Adobe. 

Voor meer informatie over privacy op Adobe diensten, ga naar: 

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Intrekken van toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website uit te schakelen in het onderdeel "Cookies " van de "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen instemt met het gebruik van cookies, maar het gebruik van Adobe Analytics-cookies wilt voorkomen, kunt u op deze link klikken (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) om het verzamelen en gebruiken van uw gegevens (cookies en IP-adres) door Adobe Analytics uit te schakelen. 

f) Google Campaign Manager 360 (voorheen DoubleClick) 

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij Google Campaign Manager 360, een dienst van Google LLC (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043) om u relevante advertenties te tonen. Hiervoor installeert Google een cookie op uw apparaat. Uw IP-adres wordt ook gebruikt om deze cookies te genereren. Naast uw IP-adres, informatie over uw browser en apparaat, bezochte websites en toegangstijd, verzamelt deze cookie ook informatie over welke advertenties in uw browser worden weergegeven en op welke advertenties u klikt. Hierdoor kunnen Google en zijn partnersites op interesse gebaseerde advertenties tonen op basis van uw vorige bezoek aan de websites van Henkel of andere websites. Campaign Manager cookies gebruiken een pseudoniem identificatienummer dat aan uw browser wordt toegekend en dat wordt gebruikt om de weergave en het downloaden van advertenties te controleren. Hiervoor wordt uw browser tijdens de levering van advertenties geïdentificeerd en toegewezen aan de doelgroep. De door Google op uw apparaat opgeslagen cookies maken daarom een heradressering mogelijk van de ene kant (bijv. in het kader van "Google Ads") op de websites van Google, naar de andere kant (bijv. in het kader van "Google Campaign Manager 360") op onze websites en - afhankelijk van uw interesses - tijdens uw bezoeken aan de websites van andere partners. 

Deze informatie wordt ook gebruikt om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. 

Google kan uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, zoals het aanmaken van een profiel en het koppelen van uw gegevens aan andere over u verzamelde gegevens (bijv. via uw Google-account). 

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt door Google doorgegeven aan servers in de VS en daar opgeslagen. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. De autoriteiten van de staat hebben toegang via de nationale wetgeving inzake massascreening.  

Eenmaal openbaar gemaakt, genieten uw persoonlijke gegevens niet langer dezelfde bescherming als in de EU en is het mogelijk dat u uw datarechten niet kunt uitoefenen. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van voornoemde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Google. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google-diensten vindt u hier: 

https://policies.google.com/privacy

Intrekking van de toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website te deactiveren in het gedeelte "Cookies " van de "Cookie-instellingen". Als u in het algemeen instemt met het gebruik van cookies, maar het gebruik van Google-campagnecookies wilt voorkomen, kunt u op deze link (www.google.com/settings/ads/onweb) klikken om het verzamelen en gebruiken van gegevens (cookies en IP-adres) als onderdeel van Campaign Manager door Google te deactiveren. 

g) Meta Pixel (Facebook) 

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij Meta Pixel, een dienst van Meta Platforms Inc. - binnen de EU Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) ("Facebook"). Met deze tool kunnen wij onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website om u specifiek op u afgestemde advertenties te presenteren. Voor dit doel slaat de pixel uw IP-adres, browserinformatie, bezoeken en uitgevoerde acties op onze websites, hash-identificaties die representatief zijn voor het e-mailadres of de naam, "Facebook ID" en de datum en tijd van het serververzoek op. Voor meer informatie over de gegevens die u met ons deelt via zakelijke tools zoals pixel, zie paragraaf 1a. (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools).  

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te creëren, d.w.z. het samenstellen van Facebook-gebruikersgroepen op basis van de verzamelde gegevens, en voor gerichte advertentiecampagnes op Facebook (Facebook Ads). Hiervoor kan ook worden bepaald of de verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. 

Facebook kan uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, bijv. om een profiel aan te maken en uw gegevens te koppelen aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Facebook-account). Als u bij Facebook bent geregistreerd, kan Facebook de verzamelde gegevens aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, kan Facebook uw IP-adres en andere kenmerken waarmee u kunt worden geïdentificeerd, kennen en verwerken. 

Facebook verwerkt ook bepaalde gegevens in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang krijgen tot deze gegevens als gevolg van nationale wetten inzake massale veiligheidsonderzoeken. Zodra uw persoonlijke gegevens worden vrijgegeven, genieten ze niet langer dezelfde bescherming als in de EU en kunt u uw gegevensrechten mogelijk niet uitoefenen. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van voornoemde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Facebook. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook-diensten vindt u hier: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Intrekken van toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website te deactiveren in het onderdeel "Cookies " van de "Cookie-instellingen". U kunt ook uw reclamevoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of Facebook-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde reclame op Facebook wilt ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

h) Facebook Conversie API 

Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, maken wij gebruik van de Facebook Conversion API, een dienst van Facebook, Inc. - binnen de EU toebehorend aan Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) ("Facebook"). Met deze tool kunnen wij onze advertenties analyseren en personaliseren op basis van uw gebruik van onze website om u specifiek op u afgestemde advertenties te presenteren. Voor dit doel slaat de conversie-API uw IP-adres, browserinformatie, bezoeken en uitgevoerde acties op onze websites, hash-identifiers die representatief zijn voor een e-mailadres, telefoonnummer of naam, "Facebook ID" en de datum en tijd van het serververzoek op. Voor meer informatie over de gegevens die u met ons deelt via zakelijke tools (https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools).  

De verzamelde gegevens worden gebruikt om campagnes te optimaliseren en aangepaste doelgroepen te creëren, d.w.z. het samenstellen van Facebook-gebruikersgroepen op basis van de verzamelde gegevens, en voor gerichte advertentiecampagnes op Facebook (Facebook Ads). Hiervoor kan ook worden bepaald of de verschillende eindapparaten aan u of uw huishouden toebehoren. 

Facebook kan uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, bijv. om een profiel aan te maken en uw gegevens te koppelen aan andere gegevens die over u zijn verzameld (bijv. via uw Facebook-account). Als u bij Facebook bent geregistreerd, kan Facebook de verzamelde gegevens aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of niet bent ingelogd, kan Facebook uw IP-adres en andere kenmerken die u identificeren, kennen en verwerken. . 

Facebook verwerkt ook bepaalde gegevens in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang krijgen tot deze gegevens als gevolg van nationale wetten inzake massasurveillance. Zodra uw persoonlijke gegevens worden vrijgegeven, genieten ze niet langer dezelfde bescherming als in de EU en kunt u uw gegevensrechten mogelijk niet uitoefenen. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van voornoemde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Facebook. 

Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook-diensten vindt u hier: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation en https://www.facebook.com/policies/cookies/

Intrekken van toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website te deactiveren in het onderdeel "Cookies " van de "Cookie-instellingen". U kunt ook uw reclamevoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of Facebook-instellingen te wijzigen als u geen op interesses gebaseerde reclame op Facebook wilt ontvangen (https://www.facebook.com/help/568137493302217). 

i) Pinterest-pixel 

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de site de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) om bezoekers van deze site die al geïnteresseerd zijn geweest in onze site en inhoud/aanbiedingen of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten op basis van de websites die ze bezoeken) en lid zijn van Pinterest ook voor hen relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest te tonen. Hiervoor is op onze websites de zogenaamde Pinterest conversion tracking pixel geïntegreerd. De pixel genereert een cookie die het IP-adres, browser- en apparaatinformatie, bezoeken en uitgevoerde acties op onze websites en de datum en tijd van het serververzoek opslaat. Zie voor meer informatie Bijlage A: Pinterest Data Sharing Add-on (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/). 

Met behulp van de Pinterest-cookie kan Pinterest de bezoekers van onze website identificeren als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Pinterest-advertenties"). Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd was in onze producten op onze website, kunt u een advertentie voor onze producten zien op Pinterest. Met behulp van de Pinterest-cookie kunnen we ook inzicht krijgen in de effectiviteit van Pinterest-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Pinterest-advertentie hebben geklikt (zogenaamde "conversie"). 

Pinterest (als beheerder in de zin van artikel 4, lid 7, van de GDPR) kan uw gegevens voor eigen doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld om uw gegevens te profileren en te combineren met andere gegevens die over u zijn verzameld (bijvoorbeeld via uw Pinterest-account). Als u geregistreerd bent bij Pinterest, kan Pinterest de verzamelde gegevens koppelen aan uw account. Zelfs als u niet bent geregistreerd op Pinterest of niet bent ingelogd, kan Pinterest uw IP-adres en andere kenmerken waarmee u kunt worden geïdentificeerd, kennen en verwerken. 

Pinterest verwerkt ook bepaalde gegevens in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang krijgen tot deze gegevens op grond van nationale wetten inzake massale veiligheidsonderzoeken. Zodra uw persoonlijke gegevens worden vrijgegeven, genieten ze niet langer dezelfde bescherming als in de EU en kunt u uw gegevensrechten mogelijk niet uitoefenen. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van bovenstaande gegevens en de hierboven beschreven verwerking door Pinterest. 

Meer informatie over gegevensbescherming op Pinterest vindt u hier: 

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Intrekking van de toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website uit te schakelen in het onderdeel "Cookies " van de "Cookie-instellingen". Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens voor op interesses gebaseerde reclame op Pinterest op elk moment uitschakelen in de instellingen van uw Pinterest-account (https://help.pinterest.com/nl/article/personalized-ads-on-pinterest).

j ) 1plusX AG Pixel 

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de pixel van 1plusX AG (Technoparkstraße 1, 8005 Zürich, Zwitserland) om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren, om samenvoeging van gegevens met andere adverteerders die met 1PlusX samenwerken mogelijk te maken en om de effectiviteit van marketingactiviteiten te evalueren. Daartoe wordt een cookie op uw apparaat geïnstalleerd. De cookie verzamelt informatie over bezochte websites, zoekmachines en gebruikte zoektermen, evenals surfgedrag, media-interacties en advertenties onder een unieke cookie-ID om groepen gebruikers met vergelijkbare interesses samen te stellen. De cookie bewaart ook het browsertype en de taalinstellingen, de toegangstijden en de adressen van de websites van waaruit u onze website bezoekt. Hierdoor wordt het apparaat herkend. De verzamelde gegevens worden gebruikt om gepersonaliseerde, voor de gebruiker relevante advertenties te tonen, rapporten op te stellen en campagnes te optimaliseren. 

Cookie-ID's worden namens ons uitgewisseld met andere dienstverleners die cookies kunnen vergelijken met hun eigen cookies ("cookie matching") en advertenties kunnen leveren via websites van derden. Op basis van de verzamelde gegevens worden gedragsgerichte advertenties in de browser of gepersonaliseerde inhoud op de website weergegeven. 

Intrekking van toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website uit te schakelen in het onderdeel "Cookies " van de "Cookie-instellingen". Indien u meer informatie wenst over deze praktijk en welke mogelijkheden u heeft om te voorkomen dat deze gegevens door deelnemende bedrijven worden gebruikt, kunt u terecht op http://networkadvertising.org/, youronlinechoices.eu en youradchoices.com. 

k) Sociale media 

In onze websites zijn contentmanagementdiensten opgenomen, zoals cookies, plug-ins en andere technologieën van socialemediaplatforms. Aanverwante diensten worden door de respectieve bedrijven ("Operators") alleen met uw toestemming geleverd. Het doel van deze diensten is u in staat te stellen onze inhoud te bekijken en te delen met uw vrienden en netwerken. Deze exploitanten zijn: 

Facebook wordt beheerd door Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, en in de EU door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Een overzicht van Facebook plugins/knoppen is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). Een overzicht van de Twitter-knoppen vindt u op: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

YouTube wordt beheerd door Google LLC (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, VS) en in de EU door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Een overzicht van de YouTube plug-in is te vinden op: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram wordt beheerd door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Instagram"). Een overzicht van de Instagram-plugin is te vinden op: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn wordt beheerd door LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, VS, en binnen de EU door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn"). Een overzicht van de LinkedIn plugin is te vinden op: https://developer.linkedin.com/plugins#

Om uw gegevens beter te beschermen wanneer u onze websites bezoekt, worden deze diensten geïmplementeerd als een "dubbele klik"-oplossing. Dit type integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina op onze website opent die dergelijke tools bevat, u niet automatisch wordt verbonden met de servers van de exploitant. Pas wanneer u de sociale mediadiensten activeert en dus gegevensoverdracht toestaat, maakt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van de exploitanten. De inhoud van de verschillende tools wordt dan door de desbetreffende exploitant rechtstreeks naar de browser gestuurd en vervolgens op het scherm weergegeven. 

De social media-tool informeert de exploitant over eerder bezochte websites, het IP-adres, browserinformatie en de datum en het tijdstip van de serveraanvraag. Bij gebruik van een van de social media-functies (bijv. klikken op de knop "Delen", commentaar achterlaten) wordt deze informatie ook door uw browser rechtstreeks aan de exploitant doorgegeven voor opslag. Deze exploitanten kunnen uw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals analyse, marketing, profilering en het combineren van uw gegevens met andere over u verzamelde gegevens (bijv. via een gebruikersaccount bij een bepaalde exploitant), zelfs als u niet bent ingelogd op uw social media-account.

Sommige exploitanten verwerken ook gegevens in de Verenigde Staten. In overeenstemming met de Europese wetgeving garanderen de VERENIGDE STATEN geen adequaat niveau van gegevensbescherming. Staatsautoriteiten kunnen toegang krijgen tot deze gegevens als gevolg van nationale wetten inzake massale veiligheidsonderzoeken. Zodra uw persoonlijke gegevens worden vrijgegeven, genieten ze niet langer dezelfde bescherming als in de EU en kunt u uw gegevensrechten mogelijk niet uitoefenen. 

Door cookies op de Henkel website toe te staan, stemt u in met het gebruik van de voornoemde gegevens en de hierboven beschreven verwerking door de operatoren. 

Voor meer informatie over de verzameling en het verdere gebruik van gegevens door de individuele operatoren en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen we naar de verklaringen inzake gegevensbescherming van de operatoren: 

Intrekken van toestemming voor cookies: 

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door de cookies op onze website uit te schakelen in het onderdeel "Cookies " van de "Cookie-instellingen". U kunt ook uw reclamevoorkeuren aanpassen door uw browserinstellingen of instellingen op sociale mediaplatforms te wijzigen als u daar geen op interesses gebaseerde reclame wilt ontvangen. 

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
SALON FINDER
HEB JE VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP