Skip to Content

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

  1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: "Verkoopvoorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingsverklaringen en contracten van Henkel Nederland bv (hierna te noemen de "Verkoper") voor de levering van goederen, inclusief advies en andere ondersteunende diensten (hierna uniform te noemen de "Leveringen") via de Authentic Beauty Concept website aan de klant (hierna uniform te noemen de "Koper"). Van deze verkoopvoorwaarden afwijkende of aanvullende voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien de Verkoper deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Dit geldt met name ook indien de verkoper zonder voorbehoud levert of betalingen aanvaardt met kennis van afwijkende of aanvullende voorwaarden van de Koper.
  2. De aanbiedingen van de verkoper zijn uitsluitend gericht op consumenten en niet op ondernemers. De koper is een consument voor zover het doel van de leveringen niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Contractsluiting

2.1 De aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper anders bepaalt. Zij vormen een niet-bindend aanbod aan de besteller om een offerte voor leveringen zijnerzijds in te dienen. De verkoper is niet verplicht bestellingen van de besteller te aanvaarden.

2.2 De besteller kan in eerste instantie vrijblijvend goederen uit het assortiment van de verkoper selecteren en deze via de knop "toevoegen aan winkelmandje" in een zogenaamd winkelmandje verzamelen. Pas na het invoeren van de voor de afwikkeling van de bestelling noodzakelijke persoonsgegevens doet de Koper in de laatste stap van het bestelproces via de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling" een bindend aanbod tot aankoop van de goederen in het winkelmandje. De Koper kan de gegevens vóór het plaatsen van de bestelling te allen tijde wijzigen en inzien. Het aanbod kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de besteller deze verkoopvoorwaarden heeft aanvaard door op de knop "AV aanvaarden" te klikken en ze daarmee in zijn aanbod heeft opgenomen.

2.3 De verkoper stuurt de besteller vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging waarin de bestelling van de besteller opnieuw wordt vermeld en die de besteller kan afdrukken met behulp van de functie "Afdrukken". De automatische ontvangstbevestiging documenteert slechts dat de bestelling van de Koper door de verkoper is ontvangen en vormt geen aanvaarding van het aanbod. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de Verkoper een verklaring van aanvaarding afgeeft, die in een afzonderlijke e-mail (orderbevestiging) wordt verzonden. In deze e-mail of in een afzonderlijke e-mail, maar uiterlijk bij levering van de goederen, wordt de tekst van het contract (bestaande uit de bestelling, de AV en de opdrachtbevestiging) door ons aan de besteller toegezonden op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) (opdrachtbevestiging). De contractbevestiging kan via de functie "Afdrukken" worden afgedrukt. De tekst van het contract wordt opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.4 De goederen worden uitsluitend geleverd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden.

3. Prijzen, verzending

3.1 Alle op de website van de verkoper vermelde prijzen zijn inclusief de toepasselijke wettelijke BTW en alle andere belastingen, douanerechten, heffingen en verzekeringen.

3.2 De respectieve verzendkosten worden specifiek aan de besteller meegedeeld tijdens het bestelproces en komen ten laste van de besteller, tenzij deze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Indien de waarde van de bestelling meer dan 50 euro bedraagt, levert de verkoper zonder verzendkosten aan de besteller.

3.3 In geval van herroeping draagt de Koper de directe kosten van de retourzending.

4. Betaling

4.1 De besteller beschikt over de concrete betalingsmogelijkheden vermeld in het bestelproces. Zo kan de besteller in principe betalen met een creditcard (VISA, Mastercard) en iDEAL.

4.2 De betaling van de koopprijs is onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

5. Levering, beschikbaarheid van goederen

5.1 De levering van de bestelde goederen geschiedt door de verkoper op het overeengekomen leveringsadres. Zelf afhalen door de besteller is uitgesloten. Tenzij anders overeengekomen, verricht de verkoper geen leveringen buiten Nederland.

5.2 De verkoper is niet verplicht tot het doen van deelleveringen, maar is daartoe gerechtigd voor zover dit voor de koper redelijk is.

5.3 De overeengekomen leveringstermijn gaat in op de datum van de orderbevestiging, maar niet voordat de koper aan eventuele aanbetalings- of voorschotverplichtingen heeft voldaan. De verkoper behoudt zich het recht voor om, indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen op grond van eerdere bestellingen, de bestelling pas te verwerken nadat aan de bestaande verplichtingen is voldaan. In dit geval wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd zonder dat een uitdrukkelijke verklaring van de verkoper vereist is.

5.4 Voor zover een levering verschuldigd is, heeft de verkoper het recht te kiezen of hij de goederen zelf aflevert of door een derde laat afleveren.

5.5 Indien een overeengekomen leveringsdatum wordt overschreden, heeft de koper het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken indien de verkoper niet binnen de door de koper te stellen termijn van ten minste drie weken presteert en daarvoor verantwoordelijk is. Het stellen van een termijn is niet vereist indien dit wettelijk niet is toegestaan. De herroeping dient schriftelijk en uiterlijk binnen twee weken na het verstrijken van de gestelde termijn te worden verklaard. Na het verstrijken van de voornoemde herroepingstermijn heeft de koper slechts het recht de overeenkomst te herroepen na het stellen en verstrijken van een door de koper te bepalen redelijke nadere termijn, voor zover de verkoper binnen deze nadere termijn niet presteert en daarvoor verantwoordelijk is.

5.6 Gevallen van overmacht geven de verkoper het recht de levering uit te stellen voor de duur van de belemmering plus een daaropvolgende redelijke aanloopperiode. Als overmacht worden beschouwd alle gebeurtenissen waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die niet kunnen worden afgewend, met name valuta, handelspolitiek, andere overheidsmaatregelen, stakingen, uitsluitingen, ernstige bedrijfsstoringen (bijv. brand, machinebreuk, tekort aan grondstoffen of energie of tekorten om welke reden dan ook, waaronder met name knelpunten in de aanvoer, prestatiestoringen of andere leveringsmoeilijkheden van grondstoffenleveranciers of andere toeleveranciers van de verkoper, storingen in het verpakkings- en behandelingsproces of vervoersknelpunten) en belemmering van verkeerswegen die niet alleen van korte duur zijn en de levering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken. Gevallen van overmacht en daarmee gelijk te stellen gebeurtenissen moeten door de verkoper onverwijld aan de koper worden meegedeeld. Indien de belemmering langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht zich uit het contract terug te trekken. Indien een deellevering reeds heeft plaatsgevonden, heeft de koper slechts het recht om zich onder de bovengenoemde voorwaarden uit het contract terug te trekken met betrekking tot het nog niet uitgevoerde deel van de levering. De betaling van een reeds uitgevoerde deellevering kan niet worden geweigerd wegens het niet uitgevoerde deel van de levering.

5.7 Indien op het moment van de bestelling door de besteller geen exemplaren van de gekozen goederen beschikbaar zijn, stelt de verkoper de besteller hiervan onmiddellijk in de orderbevestiging op de hoogte. Indien de goederen definitief niet beschikbaar zijn, ziet de verkoper af van een verklaring van aanvaarding. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand.

6. Risico-overdracht

6.1 Het risico van accidenteel verlies en accidentele verslechtering van de goederen tijdens de verzending wordt gedragen door de Verkoper indien de Koper een consument is in de zin van artikel 1.2.

7. Vergoeding van schade en kosten

7.1 Aanspraken op schadevergoeding en terugbetaling van kosten door de klant, ongeacht de rechtsgrond (schending van verplichtingen uit de contractuele relatie, overeenkomst, onrechtmatige daad, enz.) zijn uitgesloten.

7.2 De uitsluiting van aansprakelijkheid volgens artikel 7.1 geldt niet

a) in geval van aansprakelijkheid krachtens relevante wetten inzake productaansprakelijkheid,

b) in gevallen van opzet of grove nalatigheid

c) in gevallen van verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of

d) in geval van opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen. De aansprakelijkheid voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot vergoeding van de voor het contract typische, voorzienbare schade, tenzij de aansprakelijkheid gebaseerd is op opzet of grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of op grond van de relevante wetten inzake productaansprakelijkheidWet Productaansprakelijkheid,

e) in gevallen waarin de verkoper het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen.

7.3 Voor zover de aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, onderaannemers en plaatsvervangende agenten van de Verkoper in geval van rechtstreekse vorderingen tegen hen door de Koper.

8. Herroepingsrecht voor consumenten

8.1 Consumenten in de zin van artikel 1.2 hebben bij het sluiten van een koop op afstand een wettelijk herroepingsrecht, waarover de Verkoper hierna volgens het wettelijk model informeert. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in artikel 8.3. Artikel 8.4 bevat een modelformulier voor herroeping.

a) Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. In geval van een koopovereenkomst voor meerdere goederen die u als onderdeel van één bestelling hebt besteld en die afzonderlijk worden geleverd, gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of heeft genomen.

8.2 Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons bij Authentich Beauty Concept & Henkel Nederland bv, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (info@authenticbeautyconcept.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn verzendt.

b) Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt.

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

8.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden indien het zegel ervan na de levering is verwijderd.

8.4 De verkoper informeert over het modelformulier voor herroeping volgens de wettelijke regeling als volgt:

Voorbeeldformulier voor herroeping

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar info@authenticbeautyconcept.nl 

Ik/wij(*) herroepen de door mij/ons(*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen(*) de levering van de volgende diensten(*)

Bestelnummer:

Besteld op (*)/ontvangen op(*):

Naam consument(en):

Adres van consument(en):

Handtekening van consument(en):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

10. Verjaring

10.1 De verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken bedraagt twee jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn. 

10.2 In beginsel zal de Verkoper de levering corrigeren of vervangen als gebaar van goede wil en zonder enige wettelijke verplichting te erkennen. Van een erkenning met als gevolg een hervatting van de verjaringstermijn is alleen sprake indien de Verkoper dit uitdrukkelijk aan de Koper verklaart.

10.3 Voor andere vorderingen van de koper op de verkoper wordt de reguliere verjaringstermijn verkort tot twee jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn

11.3 De verkoper is verplicht de zekerheden op verzoek van de koper vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde ervan de totale te waarborgen vordering van de verkoper telkens met 10% overschrijdt.

12. Slotbepalingen

12.1 Voor zover in deze verkoopvoorwaarden sprake is van een schriftelijk vormvoorschrift, volstaat een tekstvorm (brief, fax, e-mail, enz.) om aan het schriftelijk vormvoorschrift te voldoen.

12.2 Een omkering van de bewijslast is niet verbonden aan deze verkoopvoorwaarden.

12.3 Indien afzonderlijke bepalingen van deze verkoopvoorwaarden of van het contract ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.

12.4 De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen van de verkoper en de koper die uit de overeenkomst voortvloeien, met inbegrip van de verplichting van de verkoper tot nakoming achteraf en de wederzijdse verplichtingen tot teruggave bij herroeping, is de zetel van de verkoper, voor zover de koper koopman is. De bevoegde rechtbank voor alle uit of in verband met de levering voortvloeiende geschillen is uitsluitend Utrecht 

Op de rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de koper is het recht van de Nederland van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (UN Sales Convention/CISG) is uitgesloten. Voor consumenten die de overeenkomst niet voor professionele of commerciële doeleinden sluiten, geldt dit alleen voor zover de toegekende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

12.5 De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. U vindt ons e-mailadres in ons impressum. Wij streven ernaar eventuele geschillen die voortvloeien uit onze overeenkomst in der minne te schikken. Daarbuiten zijn wij niet verplicht of bereid deel te nemen aan de procedure voor geschillenbeslechting.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
SALON FINDER
HEB JE VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP